Zwroty i Reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.  
  2. Wyżej wymienione prawo jest ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni, licząc od chwili wydania rzeczy.   

 

NASTĘPSTWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

  1. Zwrot zapłaconej ceny za produkty oraz innych kosztów poniesionych w związku z zawarciem umowy nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu do chwili otrzymania produktów z powrotem albo dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania. 
  2. Sprzedawca nie ma obowiązku do zwrotu kupującemu dodatkowych poniesionych kosztów, jeżeli wynikają one z innego sposobu dostarczenia przesyłki niż najtańszy, rekomendowany przez sprzedawcę. 
  3. Zwracany towar powinien być należycie opakowany, aby zapobiec powstaniu uszkodzeń przesyłki w czasie transportu.  

 

REKLAMACJE 

Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Jeżeli towar ma jakąkolwiek z wyżej wymienionych wad, sprzedawca jest odpowiedzialny wobec nabywcy. 

Jeśli towar ma wadę fizyczną lub prawną, klient ma prawo do: 

  1.  złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży. Wyłączeniem od tego prawa jest sytuacja, gdy sprzedający, niezwłocznie i bez niedogodności dla nabywcy, usunie wadę lub wymieni towar na pozbawiony wad.  
  2. zażądania wymiany wadliwego towaru na pozbawiony wad albo ich usunięcia. Sprzedawca ma wówczas obowiązek wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. 

Adres na który należy przesyłać zwroty lub reklamacje:

Hanna Jaworowska,

ul. Wyczółki 21a,

02-820 Warszawa

Shopping cart
×