Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://sklep.salon-tina.pl/. Sprzedającym jest osoba prywatna Hanna Jaworowska, ul. Wyczółki 21a, 02-820 Warszawa, zwana także zamiennie „Usługodawcą” lub “Sprzedającym”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 601 344 633 lub korzystając z adresu poczty  elektronicznej:  hanna.jaworowska@op.pl.

§1  Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba  fizyczna,  która  ukończyła  co  najmniej  13. rok życia,  przy  czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot  transakcji – Towary  wymienione  i  opisane  na  stronie  internetowej  Sklepu Internetowego.
 4. Towar – rzecz  ruchoma,  której  dotyczy  Umowa  Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa  Sprzedaży  –  umowa sprzedaży  Produktów  w rozumieniu  ustawy  Kodeks  cywilny zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania     się na  odległość  (w  tym  drogą  telefoniczną).
 8. Sklep  Internetowy – serwis  internetowy  dostępny  pod adresem https://sklep.salon-tina.pl/, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona – Usługodawca/Sprzedawca  i  Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem https://sklep.salon-tina.pl/.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające  bezpośrednio  do zawarcia Umowy  Sprzedaży  na  odległość za  pośrednictwem Sklepu  Internetowego.

§2  Zasady  ogólne

 1. Sklep internetowy Hanny Jaworowskiej prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem  sieci  Internet.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Hanny Jaworowskiej są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 16.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyżej.
  3) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

§3  Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Hanny Jaworowskiej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienie  jest  skuteczne,  jeśli  Kupujący  prawidłowo  wypełni  formularz  zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru  telefonu  i  adresu  e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. W  trakcie składania  Zamówienia,  Kupujący  może  wyrazić zgodę  na  umieszczenie  danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w  celu ich przetwarzania w związku z realizacją  Zamówienia.  W  wypadku  udzielenia  zgody,  Kupujący  ma  prawo  do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu  składania  kolejnego  Zamówienia.  W  tym  celu  Kupujący  powinien  podać  login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.  Login Klienta to podany przez niego  adres  e-mail.  Hasło  jest  ciągiem  znaków  ustalanych  przez  Klienta.  Hasło  Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym  dostępem  osób  trzecich.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas   składania  zamówienia  adres.
 10. Czas  rozpoczęcia  realizacji  zamówienia  pokrywa  się  z  momentem  wpływu  wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub  momentem dokonania zamówienia  w  przypadku  płatności  kartą  lub  wyborem  opcji „za pobraniem”.

§4  Koszty  i  termin  wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie  sprzedającego.
 3. Przesyłka  dostarczona  jest  zgodnie  z  terminem  podanym  przy  każdym  produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym  sklepu  (zwykle  1-2  dni  robocze)
 4. Kupujący  jest  obciążany  kosztami  dostawy  (wysyłki)  określonymi  w  cenniku  transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

§  5 Płatności

 1. Płatność  za  zamówiony  towar  może  nastąpić  za  pobraniem  (przy  odbiorze  towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Tpay.com lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

§  6  Odbiór  towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany  do  Sprzedającego.

§  7  Odstąpienie  od  umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym  i  liczy się  od  dnia  wydania rzeczy,  a  gdy  umowa  dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in.: e-mailem na adres: hanna.jaworowska@op.pl lub pocztą na adres: Hanna Jaworowska, ul. Wyczółki 21a, 02-820 Warszawa.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć za pomocą niniejszego wzoru oświadczenia o odstąpieniu.  (pobierz  oświadczenie)
 3. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje z przedsiębiorcą zakupu w celu niezwiązanym  z  działalnością  zawodową  lub  gospodarczą.
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zgodnie  z  ustawą,  prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w stosunku do umów: świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; dotyczących nagrań dźwiękowych  i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów  komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 8. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 9. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8 Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

 1. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

1)  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2)  żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres magazynu Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§  9  Procedura  reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji  gwarancji są  określone w  druku  gwarancji wystawionej  przez  gwaranta. Większość  produktów  posiada  gwarancje  realizowane  bezpośrednio  przez  autoryzowane punkty  serwisowe  producentów.  Dokładne  adresy  punktów  serwisowych  znajdują  się na  kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 2. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 3. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.
 4. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pomocą „Formularza Reklamacji” (pobierz formularz)
 5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
 6. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w  artykułach  556-576  Kodeksu  cywilnego.

§  11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

– jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

– może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

§ 12  Postanowienia  końcowe

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy  prawa  polskiego.
 2. Spory  wynikające ze stosowaniem  niniejszego  Regulaminu  i  w związku z  wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2015 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
 4. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
Shopping cart
×